Αξιόλογες αποφάσεις, από την 2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το απόγευμα της Τρίτης  27  Φεβρουαρίου 2024,  πραγματοποιήθηκε  η 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, με  θέματα ημερήσιας διάταξης  κυρίως  οργανωτικά  και λειτουργικά για  τον  Δήμο.

Από αυτά επιλέξαμε  και παρουσιάζουμε  μερικά από αυτά, ώστε να  έχετε  μια  αντικειμενική ενημέρωση.

Θέμα  1ο :  Εκλογή από το Δημοτικό Συμβούλιο, του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/2010.

Στους Δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς Δήμους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επιλέγεται κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.

Οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση-δήλωση υποψηφιότητάς για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, μετείχαν της ψηφοφορίας στην οποία ψήφισαν 32 μέλη.  Ο Πρόεδρος   ανέγνωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα αυτής:

 1. Ο κ. Βυθούλκας Στυλιανός του Αναστασίου έλαβε 0 ψήφους.
 2. Ο κ. Πλατυπόδης Λαμπρινός του Ευσταθίου έλαβε 10 ψήφους.
 3. Η κ. Τόκα Έφη του Αριστείδη έλαβε 16 Ψήφους.
 4. Η κ. Τσιώλη Βάγια του Βασιλείου έλαβε 4 Ψήφους.

Επίσης καταμετρήθηκε 1 ΛΕΥΚΟ και 1 ΑΚΥΡΟ ψηφοδέλτιο.

Από τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας σύμφωνα με τα οποία δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου από κανέναν υποψήφιο, δεν εκλέγει Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης και μεταθέτει σε μεταγενέστερη συνεδρίαση την επανάληψη της εκλογής.

                       ………………………………………………………..

Θέμα  2ο :  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιτροπή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την με αρ.πρωτ.: 18888/21-02-2024 εισήγηση του κ. Δημητρακόπουλου Ιωάννη, Γενικού Γραμματέα Δήμου Αχαρνών και τις απόψεις των ομιλητών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη μεταβίβαση των κάτωθι αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιτροπή:

 1. Λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος (κοπές δέντρων, τοποθετήσεις-μετακινήσεις κάδων απορριμμάτων, χώρους διάθεσης απορριμμάτων, ανακύκλωση κ.λ.π.)
 2. Αποζημιώσεις ρυμοτομούμενων (αποδοχή συμφωνητικών και υπευθύνων δηλώσεων αποζημίωσης γης και επικείμενων σε κυρωμένες πράξεις εφαρμογής).
 3. Καθορισμό θέσεων διαφημιστικών πινακίδων, πλαισίων και επιγραφών.
 4. Καθορισμό προϋποθέσεων λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικότερα υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 5. Καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
 6. Απότμηση πεζοδρομίων.
 7. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο οδικό δίκτυο.
 8. Εγκρίσεις υψομετρικών μελετών.
 9. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμποδίου έμπροσθεν καταστημάτων και γενικότερα άδειας για αποτροπή παράνομης στάθμευσης.
 10. Απαγόρευση στάσης, στάθμευσης σε διάφορους ελεύθερους Κοινόχρηστους Χώρους.
 11. Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
 12. Απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η ανέγερση σχολικών κτιρίων.
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας για μίσθωση σχολικών ακινήτων.
 14. Μίσθωση ακινήτων για την στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων, στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης, ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και την κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

              …………………………………………………………………………

  Θέμα  3ο : Ορισμός Προέδρου μελών και Γραμματέα Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για το έτος 2024.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την με αρ. πρωτ.: 18707/20-02-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις απόψεις των ομιλητών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τον ορισμό Προέδρου, μελών & Γραμματέα Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για το έτος 2024, ως εξής:

Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ρούσσα Κωνσταντίνο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κατάρα Αναστάσιο.

Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πετάκο Γεώργιο, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπορσοβάνα Απόστολο.

Τον κ. Αβραμίδη Ιωάννη, φορολογούμενο δημότη, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Μαμάκο Θεμιστοκλή, φορολογούμενο δημότη.

Χρέη Γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί ο δημοτικός υπάλληλος κ. Κωνσταντόπουλος Χρήστος, με αναπληρώτρια την δημοτική υπάλληλο κ. Βίτσα Μαρία.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ηλιάδης Χρήστος, Κόχυλα Ξένη, Συρινίδης Θεόδωρος και Ψαραδέλλης Γεώργιος δήλωσαν ΠΑΡΩΝ.

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α: 55/2024.

Μοιραστείτε το…