Δήμος Αχαρνών : Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου

Στην πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας ενός πολιτικού μηχανικού, και πιο συγκεκριμένα σε θέματα κατάρτισης μελετών, κατασκευής, συντήρησης και επίβλεψης τεχνικών έργων και συναφών εργασιών προτίθεται να προβεί ο Δήμος Αχαρνών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Βιογραφικό σημείωμα
• Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή
ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο.
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).

Σχετική απόφαση Δημάρχου

 

Μοιραστείτε το…