ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 26 -03-2024

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 Καλείστε όπως προσέλθετε στην 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών που θα πραγματοποιηθεί Δια Ζώσης, στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου -2ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α’) καθώς και την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2024 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών “ΑΡΩΓΗ”.  Εισηγητής: Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών “ΑΡΩΓΗ”
 2.  Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2024 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών “ΑΡΩΓΗ”. Εισηγητής: Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών “ΑΡΩΓΗ”
 3.  Κανονισμός Λειτουργίας Εθελοντών/Εθελοντικών Ομάδων Δήμου Αχαρνών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Διαχείρισης Κρίσεων, Έργων Αυτεπιστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας
 4.  Δημιουργία Ιδρύματος Μουσειακής Συλλογής Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 32 του Ν. 5056/2023.  Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
 5.  Ορισμός επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειων κάδων χωρητικότητας 3m3 και ημιυπόγειων κάδων χωρητικότητας 5m3 προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης 4 ρευμάτων. Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής .
 6.  1)Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 2903 της Π.Ε. «Μ. ΣΧΟΙΝΑ Α’» (υπόθεση Χριστοπούλου – Παππά). 2)Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 102/2020 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ2751 της Π.Ε. «Μ.ΣΧΟΙΝΑ Α’».  Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 7.  Άρση και επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4759/2020 και Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο κοινόχρηστο χώρο (ΚΧ) Γ2577(ΠΑΡΚΟ) της Π.Ε. «Πύργουθι» για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 123002 (υπόθεση Ντούσια). Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 8.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον Κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών Χαρών του Δήμου Αχαρνών. Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 9.  Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων. Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
 10.  Ψήφιση απογραφής έναρξης της 01.2021. Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
 11.  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους. Εισηγητής: Δημοτική Επιτροπή
 12.  Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής όσων αυθαίρετα κατέχουν ή κατοικούν στο ακίνητο που βρίσκεται στην Π.Ε. Αγία Παρασκευή, με Κ.Α. 330904 στο Ο.Τ. Γ2343 (Πάρκο), μετά από την συντέλεση της απαλλοτρίωσής του. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 13.  Παροχή συναίνεσης στη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος και τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών, των αρχικών εγγραφών των γεωτεμαχίων με ΚΑΕΚ 050280991001/0/0, ΚΑΕΚ 05028ΕΚ00079 και ΚΑΕΚ. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 14.  Παροχή συναίνεσης στη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Αχαρνών των αρχικών εγγραφών των γεωτεμαχίων με ειδικό ΚΑΕΚ 05028ΕΚ00161 (οδικό δίκτυο) και ΚΑΕΚ 050283335022. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 15.  Εισήγηση περί προσδιορισμού Δικαιούχων Ειδικού Τιμολογίου Ύδρευσης Δ.Δ. Βαρυμπόμπης. – θέσπιση κριτήριων χορήγησης και ορίων έκπτωσης, καθώς και τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ. με Α/Α 158/2020, ως προς το σκέλος χορήγησης έκπτωσης τελών που αφορούν εξοπλισμό και εργασίες. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 16.  Σύσταση Επιτροπής Εκτιμήσεων έτους 2024 και Επικύρωση του Πρακτικού ανάδειξης Μηχανικού από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, με έργο της την αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων σύμφωνα με α) τα άρθρα 7, 8 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και β) το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, όπως ο Νόμος ορίζει. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 17. Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία VODAFONE – PANAFON Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 64120/20-06-2023) με Ανάδοχο εταιρεία την ΕΡΓΑ-ΤΗ- ΚΑΤ Α.Ε. Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 18. Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία OTE Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 53589/26-05-2023) με Ανάδοχο εταιρεία την ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 19. Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία OTE Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 76828/20-07-2023) με Ανάδοχο εταιρεία την ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 20.  Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία VODAFONE – PANAFON Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 74915/14-7-2023) με Ανάδοχο εταιρεία την INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 21.  Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία Fiber2All Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 101870/06-10-2023) με Ανάδοχο εταιρεία την INTRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 22.  Έγκριση ή μη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών “S.Ο.S”. Εισηγητής: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
 23.  Κατασκευή και σύνδεση εξωτερικής διακλάδωσης του νεότευκτου διδακτηρίου του 21ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Αχαρνών με το δίκτυο αποχέτευσης. Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

Μοιραστείτε το…