Επανασύνδεση ρεύματος. Αιτήσεις για χορήγηση του ειδικού βοηθήματος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ∆ήμος Αχαρνών ενημερώνει ότι οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/∆ΗΕ/7422/130/23/1/2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 276/Β ́/2023).

Επισημαίνεται ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και η αποσύνδεση από το δίκτυο να έχει συντελεστεί μέχρι τις 31-12-2022 καθώς και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3. Στη σχετική αίτηση, που και επέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης Ν.1599/1986, περιλαμβάνονται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξέταση των αιτημάτων από την αρμόδια Επιτροπή.

Για έντυπα αιτήσεων και κάθε πληροφορία για την κατάθεση αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήμου Αχαρνών, κτίριο 1, Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα, Τ.Κ 13673 Αχαρνές.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132 123113 – 2132 123127.

Μοιραστείτε το…