Κλείνουν ή όχι, ΔΗΦΑ, ΔΗΚΕΑ, ΑΡΩΓΗ, Σχολ. Επιτροπές και Πνευματικό Θρακ/νων;

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νόμος 5056/2023 που ψηφίστηκε πρόσφατα και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ A 163 – 06.10.2023 αναφέρει την κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δίκαιου και Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμων μεταφορά αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτρόπων. 

Πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 27 στην 1η παράγραφο αναφέρεται: “Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)], καταργούνται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την 1η.1.2024 από τον οικείο δήμο…

Επίσης στο Άρθρο 28 αναφέρεται ότι: “Από την 30ή.6.2024 οι αρμοδιότητες των Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικές Επιτροπές» της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) ασκούνται από τον οικείο δήμο

Και τέλος στο Άρθρο 29 αναφέρεται : “Οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] και της παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) λύονται αυτοδικαίως την 31η.12.2023, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί λύσης ή και εκκαθάρισης, και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την 1η.1.2024 από τον οικείο δήμο…“.

Σύμφωνα με τον νόμο το προσωπικό μεταφέρεται αυτοδικαίως στον Δήμο με την ίδια σχέση εργασίας.

Όσων αφορά τον Δήμο Αχαρνών ο συγκεκριμένος νόμος αφορά τα εξής Νομικά Πρόσωπα:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΔΗ.Φ.Α.)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «ΑΡΩΓΗ»
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ωστόσο σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1160/2023 του Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζονται οι εξαιρέσεις στην κατάργηση των Νομικών Προσώπων.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων:

Διατήρηση ν.π.δ.δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων: Βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 5056/2023, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία δύναται να εξαιρεθούν από την κατάργηση των άρθρων 27 και 29, ν.π.δ.δ. και κοινωφελείς επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί την ανωτέρω εξαίρεση. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, απαιτείται αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου που υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 15η.11.2023 στο Υπουργείο Εσωτερικών και συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης (άσκηση δραστηριότητας του νομικού προσώπου με εξειδικευμένο αντικείμενο, αξιοσημείωτη/μακρόχρονη απόδοση έργου και ευρύτερη αναγνώριση). Επισημαίνεται δε ότι η εν λόγω απόφαση (αίτηση) του οικείου δημοτικού συμβούλιου δεν υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4257/2014 (Α’ 93), και δεν εμπίπτει στον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/2010.

Διατήρηση Σχολικών Επιτροπών: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 5056/2023, «5. Με διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται έως τις 31.3.2024, μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σχολικές επιτροπές σε δήμους στους οποίους λειτουργούν συνολικά περισσότερες από εκατό (100) σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τον Δήμο Αχαρνών:

1. Είναι στην ευχέρεια της διοίκησης του δήμου αν θα διατηρήσει τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

2. Αν η διοίκηση τεκμηριώσει, εξειδικευμένο αντικείμενο, αξιοσημείωτη/μακρόχρονη απόδοση έργου και ευρύτερη αναγνώριση για τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα, τότε αυτά θα παραμείνουν ως έχουν.

Μοιραστείτε το…