ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

HΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Η ευνοϊκή διάταξη του Ν. 4808/2021 (άρθρο 152) για οριστικοποίηση προσυμφώνων που συντάχθηκαν μέχρι 31 ∆εκεμβρίου 2000 (μεταξύ οικοπεδούχου και εργολάβου), χωρίς προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας των πωλητών, καθίστατο στην ουσία ανενεργή καθόσον πολλοί αντιμετώπιζαν το πρόβλημα προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του μεταβιβάζοντα το ακίνητο. Το πρόβλημα αυτό επιλύεται μερικώς με τον Ν. 4997/2022 καθόσον εισάγεται ρύθμιση που απαλλάσσει αντίστοιχα από την υποχρέωση ασφαλιστικής ενημερότητας των πωλητών, κατά την σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων που έχουν συνταχθεί έως 31/12/2000.

Σύμφωνα με τον Νόμο, στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1587/1950 (Α’ 294), περί της σύνταξης με αυτοσύμβαση οριστικών συμολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η ∆εκεμβρίου 2000, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και του πιστοποιητικού του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας του άρθρου 105 του Κώδικα ∆ιατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α΄266), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις : α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε η προβλεπόμενη προθεσμία για τη σύνταξη των οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων να παραταθεί έως την 30ή.6.2023, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε βα) η προβλεπόμενη προθεσμία να εναρμονιστεί προς την ανωτέρω τροποποίηση του πρώτου εδαφίου και ββ) για τη σύνταξη των οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων να μην απαιτείται ούτε η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του μεταβιβάζοντος το ακίνητο, γ) στο τρίτο εδάφιο επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση, δ) μετά από το υφιστάμενο τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:«5. Κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η ∆εκεμβρίου 2000, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, εφόσον συνταχθούν έως την 30ή.6.2023. Κατά τη σύνταξη των συμβολαίων αυτών, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, δεν απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, ∆ωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266), ούτε η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. Για τα προ- σύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 29η Ιου- νίου 1999, δεν απαιτείται, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η αναγραφή του αριθμού φορολογι- κού μητρώου του πωλητή. Για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η ∆εκεμβρίου 2000, δεν απαιτείται, εντός της προθεσμίας του πρώτου εδα- φίου, η αναγραφή του αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης του πωλητή. Αντίγραφα των οριστικών συμ- βολαίων, που καταρτίζονται κατά τα προηγούμενα, αποστέλλονται, με ευθύνη του συμβολαιογράφου, και στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του πωλητή υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.».

Σας ενημερώνουν οι νομικοί σύμβουλοι της εφημερίδας μας

Χαρά Τσελαλίδου & Χρύσα Τσελαλίδο

ΧΑΡΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ – ΧΡΥΣΑ Ε. ΤΣΕΛΑΛΙ∆ΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
– ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ- ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Παγκάλου & Εθνικής Αντιστάσεως 8, Αχαρναί Τηλ. : 211-1821258, Fax : 210-2440510 e-mail : tselalidoulawoffice@yahoo.com

Μοιραστείτε το…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *