Οι κενές θέσεις Φαρμακείων σε Ανατολική και Δυτική Αττική

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι Κενές θέσεις Φαρμακείων σε Δήμους/Δημοτικές Ενότητες της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής που έχουν προκύψει έως 31-05-2024.

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις κενές θέσεις των φαρμακείων όπως αυτή προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, ορίζεται το 1ο 15νθήμερο μηνός Ιουλίου 2024

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

ΔΗΜΟΙ/ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Δ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ 27
Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ 2
Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ 2
Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ 1
Δ.Ε. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 7
Δ.Ε. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 3
Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΣ 1
Δ.Ε. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 1
Δ.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 1
Δ.Ε. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 1
Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 4
Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2
Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 1


Π.Ε. Δυτικής Αττικής

ΔΗΜΟΙ/ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
11
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Δ.Ε. ΜΑΝΔΡΑΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
3
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
14
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
5

Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις κενές θέσεις των φαρμακείων όπως αυτή προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, ορίζεται το 1ο 15νθήμερο μηνός Ιουλίου 2024.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν (σύμφωνα με τα άρθρα 216 & 217, του Ν. 4281/2014), στην οικεία Διεύθυνση της έδρας του φαρμακείου:

α) αυτοπροσώπως ή
β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η υποβολή αιτήσεων μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) έχει καταργηθεί από 01-01-2021, σύμφωνα με το Ν. 4727/2020.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να αποστέλλονται σε εργάσιμες ημέρες και εντός του ωραρίου της υπηρεσίας (από 07.00 έως 15.00), για να πρωτοκολλούνται αυθημερόν. Όσες αιτήσεις αποσταλούν πέραν του ωραρίου της υπηρεσίας, καθώς και ημέρες αργιών, θα πρωτοκολλούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός ενός (01) μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με έναν από τους ως άνω τρόπους. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ. (άρθρο 217, Ν. 4272/2014)

Υπενθυμίζεται ότι:

 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 2, του Π.Δ. 64/2018 (Φ.Ε.Κ. 124/Α/11-07-2018), η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης, από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία αυτός δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του φαρμακοποιού που διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του φαρμακείου. Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση για τον υπεύθυνο φαρμακοποιό υποβάλλεται από όλους ανεξαιρέτως τους αιτούντες (είτε είναι φαρμακοποιοί είτε είναι ιδιώτες). Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ο ίδιος ο  φαρμακοποιός που θα αναλάβει την υπευθυνότητα επίσης το δηλώνει σχετικά.
  Ο εν λόγω υπεύθυνος φαρμακοποιός εγγράφεται υποχρεωτικά στον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

  Δεν μπορεί να δηλώνεται φαρμακοποιός ως υπεύθυνος για περισσότερα από ένα (1) φαρμακεία, ανεξαρτήτως εάν το φαρμακείο αυτό είναι το κατάστημα της έδρας ή το υποκατάστημα της ίδιας ή διαφορετικής ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας.
  Στην περίπτωση χορήγησης άδειας ίδρυσης σε φαρμακοποιό, αυτός πρέπει να ορίζεται ως υπεύθυνος σε ένα εκ των φαρμακείων, για τα οποία λαμβάνει άδεια ίδρυσης.
 2. Σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 2, του Π.Δ. 64/2018 (Φ.Ε.Κ. 124/Α/11-07-2018), ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο είναι έως δέκα (10) άδειες σε πανελλαδική κλίμακα. Σύμφωνα δε με το άρθρο 29 του Ν. 4715/2020 (Φ.Ε.Κ. 149/Α/01-08-2020), το οποίο τροποποιεί το άρθρο 30 του Ν. 4272/2014, σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων, υποβάλλονται συνολικά σε όλη την επικράτεια έως τέσσερις (04) αιτήσεις για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, επί ποινή ακυρώσεως του συνόλου των αιτήσεων. Χορηγείται δε μόνο μία (01) άδεια ίδρυσης φαρμακείου ανά αιτούντα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αιτήσεων που έχει υποβάλλει. Σε περίπτωση που χορηγηθούν πάνω από μία άδειες ίδρυσης φαρμακείου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παραιτηθεί όλων των υπολοίπων εντός πέντε (05) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν των εν λόγω αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη. Σε διαφορετική περίπτωση, ανακαλείται αυτεπάγγελτα το σύνολο των αδειών ίδρυσης που έχουν χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο.και παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι:
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4999/2022 (ΦΕΚ 225/Α/07-12-2022) «Σειρά προτίμησης αιτήσεων για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου – Τροποποίηση περ. β) άρθρου 3 ν. 1963/1991, η περ. β) του άρθρου 3 του ν. 1963/1991 (Α’ 138), περί της σειράς με βάση την οποία κρίνονται οι αιτήσεις για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, τροποποιείται, ώστε να προτάσσεται η αίτηση εκείνου, που κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη – μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, δε λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, και η περ. β) του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:
  «β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών και ιδιωτών – μη φαρμακοποιών, προτιμάται η αίτηση εκείνου, που κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη – μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρούμενης της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας, έστω και αν παραιτήθηκε ή θα παραιτηθεί από το δικαίωμα της λήψης σύνταξης, και έπεται κατά την εξής σειρά η αίτηση: αα) εκείνου, που δεν έχει κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, άλλη άδεια ίδρυσης φαρμακείου ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη – μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, ββ) στην οποία η άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του φαρμακοποιού (αιτούμενου φαρμακοποιού ή του δηλωθέντος υπεύθυνου από τον αιτούντα ιδιώτη) είναι η αρχαιότερη, γγ) στην οποία ο φαρμακοποιός (ο αιτών φαρμακοποιός ή ο δηλωθείς από τον ιδιώτη αιτούντα υπεύθυνος φαρμακοποιός) προηγείται χρονικά στη λήψη του πανεπιστημιακού του πτυχίου της φαρμακευτικής σχολής και σε περίπτωση σύγχρονης λήψης του πτυχίου, ο φαρμακοποιός με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, και δδ) του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ygeiakt1@patt.gov.gr 213 1600 374, 394
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ygeiaat1@patt.gov.gr 213 2100 581, 583
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ygeiant1@patt.gov.gr 213 2101 723, 724
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ygeiadt1@patt.gov.gr 213 2100 946, 947
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ dygeias.anat@patt.gov.gr 213 2005 248, 281
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ddykm.dyt@patt.gov.gr 213 1601 323
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ddykm.p@patt.gov.gr 213 1601 842, 861

ΕΝΤΥΠΟ:

ΔΥ45 DOC 131,50 KB28/06/24 08:56:47

Πηγή :  https://doxthi.gr

Μοιραστείτε το…