ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 23η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών που θα πραγματοποιηθεί Δια Ζώσης, στις 05 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου -2ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α’) καθώς και την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί της από 14.07.2023 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 2761/2023 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 15/2023 αγωγής των εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου: 1. Ιωάννη Παπαδόπουλου του Παντελή, 2. Ιωάννη Αυγερινόπουλου του Χρήστου, 3. Ιωάννη Βενετικίδη του Χαραλάμπους, 4. Λάζαρου Υφαντίδη του Γεωργίου, 5. Χαράλαμπου Υφαντίδη του Λαζάρου και 6. Μιλτιάδη Μπακρατσά του Νικολάου περί καταβολής επιδόματος Γάμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, η οποία δικάζεται κατά τη δικάσιμο της 07-12-2023.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αχαρνών

2. Διακοπή της με αριθ. Πρωτ. 4390/24.03.1992 Σύμβασης για την εκπόνηση της Μελέτης «Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Ε.Π.Α. περιοχής ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ» Δήμου Αχαρνών με Ανάδοχο την σύμπραξη Γραφείων Μελετών: 1) Ιωάννη Παπαδάκη και 2) Γεωργίου Τσεκούρα.
Εισηγητής: Γραφείο Ειδικών Συμβούλων

3. Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά).
Εισηγητής: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

4. Λήψη απόφασης ή μη, ότι το τμήμα Α1 (Α, Β, 10α, 10, Α) εμβαδού 24,06 τ.μ. που εμφαίνεται στο από Αυγούστου 2023 τοπογραφικό διάγραμμα της Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Δέσποινας Ευαγγελινού δεν ανήκει στο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 05028ΕΚ00158.
Εισηγητής: Γραφείο Ειδικών Συμβούλων

5. Λήψη απόφασης προσωρινής μετατόπισης περιπτέρου της δικαιούχου εκμετάλλευσης Περιπτέρου κας Μίχα Ελένης από την θέση που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Λεωφ. Δεκελείας και Πλ. Γεμιστού, στην όποια έχει εκδοθεί η με αριθμ. 4206/104/20- 01-2017 απόφαση Δημάρχου στην προτεινόμενη θέση στην συμβολή των οδών Λεωφ. Δεκελείας και Κατάρα για όσο διαρκέσουν οι εργασίες στο εν λόγω τμήμα και στην συνέχεια να γίνει η επανεγκατάσταση του στην προηγούμενη θέση προκειμένου να κατασκευαστεί το Έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 (ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ) ΕΩΣ Χ.Θ. 12+000)».
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

6. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

7. Λήψη απόφασης επί της εκκρεμούσας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών από 12.09.2023 με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ5038/12.09.2023 αγωγής των μονίμων υπαλλήλων: 1. Ελτζίδη Γρηγορίου του Κωνσταντίνου∙ και 2. Ελένης Γιαρουμτζά του Χρήστου περί καταβολής αμοιβής για παράνομη απασχόληση δεκαπέντε (15) λεπτών ανά δίωρο ημερήσιας εργασίας κατά παράβαση του ΠΔ 398 – ΦΕΚ Α221-19.12.1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/ΕΟΚ», η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιορισθεί προς εκδίκαση. Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αχαρνών

8. Λήψη απόφασης επί της εκκρεμούσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών από 25.08.2023 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 3213/2023 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 17/2023 αγωγής των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου: 1. Μαρίας Καλογράνη κλπ (σύνολο 49) περί καταβολής αμοιβής για παράνομη απασχόληση δεκαπέντε (15) λεπτών ανά δίωρο ημερήσιας εργασίας κατά παράβαση του ΠΔ 398 – ΦΕΚ Α221-19.12.1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/ΕΟΚ», η οποία δικάζεται κατά τη δικάσιμο της 21.12.2023.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αχαρνών

9. Λήψη απόφασης επί της εκκρεμούσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών από 12.09.2023 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 3404/2023 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 22/2023 αγωγής των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου: 1. Ελεάνας Μάρκου κλπ (σύνολο 6) περί καταβολής αμοιβής για παράνομη απασχόληση δεκαπέντε (15) λεπτών ανά δίωρο ημερήσιας εργασίας κατά παράβαση του ΠΔ 398 – ΦΕΚ Α221-19.12.1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/ΕΟΚ», η οποία δικάζεται κατά τη δικάσιμο της 18.01.2024. Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αχαρνών

10. Λήψη απόφασης επί της εκκρεμούσας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών από 25.08.2023 με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ4816/25.08.2023 αγωγής των μονίμων υπαλλήλων: 1. Δημητρίου Μιχάλακα κλπ (σύνολο 15) περί καταβολής αμοιβής για παράνομη απασχόληση δεκαπέντε (15) λεπτών ανά δίωρο ημερήσιας εργασίας κατά παράβαση του ΠΔ 398 – ΦΕΚ Α221-19.12.1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/ΕΟΚ», η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιορισθεί προς εκδίκαση.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αχαρνων

11. Λήψη απόφασης επί της εκκρεμούσας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών από 25.08.2023 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 3216/2023 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης: 19/2023 αγωγής των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου: 1. Αριστέας Μπάρη κλπ (σύνολο 99) περί καταβολής αμοιβής για παράνομη απασχόληση δεκαπέντε (15) λεπτών ανά δίωρο ημερήσιας εργασίας κατά παράβαση του ΠΔ 398 – ΦΕΚ Α221-19.12.1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/ΕΟΚ», η οποία δικάζεται κατά τη δικάσιμο της 21.12.2023.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αχαρνών

12. Λήψη απόφασης επί της εκκρεμούσας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών από 25.08.2023 με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ4815/25.08.2023 αγωγής των μονίμων υπαλλήλων: 1. Μιχαήλ Ρούσση κλπ (σύνολο 50) περί καταβολής αμοιβής για παράνομη απασχόληση δεκαπέντε (15) λεπτών ανά δίωρο ημερήσιας εργασίας κατά παράβαση του ΠΔ 398 – ΦΕΚ Α221-19.12.1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/ΕΟΚ», η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιορισθεί προς εκδίκαση.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αχαρνών

13. Λήψη απόφασης επί της εκκρεμούσας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών από 25.08.2023 με Αριθμό Εισαγωγής: ΑΓ4817/25.08.2023 αγωγής των μονίμων υπαλλήλων: 1. Αθανάσιου Σωτηρίου κλπ (σύνολο 50) περί καταβολής αμοιβής για παράνομη απασχόληση δεκαπέντε (15) λεπτών ανά δίωρο ημερήσιας εργασίας κατά παράβαση του ΠΔ 398 – ΦΕΚ Α221- 19.12.1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/ΕΟΚ», η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιορισθεί προς εκδίκαση.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αχαρνών

14. Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

15. Έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης ποσού 20.000,00€ για οικονομική επιχορήγηση, που αφορά το Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου μας, για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους εργαζομένους και τα παιδιά αυτών, ενόψει των Εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

16. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Εισηγητή Εκκαθάρισης Α. για την καταχώρηση στο e- Π.Δ.Ε. των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων και Β. την έκδοση των εντολών πληρωμής μέσα από το e-Π.Δ.Ε. των υφιστάμενων καθώς και των μελλοντικών έργων που χρηματοδοτούνται ή θα χρηματοδοτηθούν από ι. το εθνικό σκέλος του e- Π.Δ.Ε. και ιι. το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του e-Π.Δ.Ε.
Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

17. Έγκριση Ισολογισμού Έτους 2022 του Κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑ», σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4182/2013.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

18. Έγκριση Απολογισμού Έτους 2022 του Κληροδοτήματος «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΡΙΑΡΑ», σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4182/2013.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

19. Α. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 119802/30-11-2023 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών, που αφορά στην επέκταση της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 126205/19.12.22 σύμβασης, έως 19.06.2024 με την εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτό τίτλο «ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΕ», αναφορικά με την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Αχαρνών» Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας έως 19.06.2024 της με αριθ. πρωτ. 126205/19.12.22 σύμβασης με την εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτό τίτλο «ΓΕΩΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΕ»,, αναφορικά με την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Αχαρνών».
Εισηγητής: Επιτροπή Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών.

20. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ύψους 81.160,78€, από το Υπουργείο Εσωτερικών και κατανομή αυτών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων». (Δ’ κατανομή 2023)
Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

21. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ύψους 11.440,00€, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων μηνών Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου- Νοεμβρίου 2023.
Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

22. Προσθήκη Ειδικότητας “Υπαλλήλου Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας” στο 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών».
Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

23. Προαγωγή του 2/θέσιου 9ου Νηπιαγωγείου σε 4/θέσιο.
Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

24.1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων Δήμου Αχαρνών.
Εισηγητής: Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων Δήμου Αχαρνών

25.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Λ. Καραμανλή στον Δήμο Αχαρνών λόγω θεομηνίας» με χρήση επι ελάσσον δαπανών και 1ης συμπληρωματικής συμβάσης Ήσσονος Σημασίας.
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

26.2η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

27.3η Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

28.2η Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΙΟΥ».
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

29. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

30. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ», Χωρίς Χρήση «Επί Έλασσον Δαπανών».
Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

31. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε» για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΘΕΑΣ (ΒΕΡΤΣΕΚΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».
Εισηγητής: Αναπτυξιακή Αχαρνών Μονοπρόσωπη Α.Ε.

32. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αχαρνών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε» για το έργο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΘΕΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. 190 & 191 ΤΗΣ Π.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».
Εισηγητής: Αναπτυξιακή Αχαρνών Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μοιραστείτε το…