ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών που θα πραγματοποιηθεί Δια Ζώσης, στις 27 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου -2ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α’) καθώς και την υπ’ αρ. 375/39167/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή από το Δημοτικό Συμβούλιο, του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/2010.  Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
 2. Συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αχαρνών. Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 3.  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιτροπή. Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αχαρνών
 4.  Eπικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων. Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων
 5.  Eπικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Σεισμών. Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων
 6.  Eπικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Αχαρνών. Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων
 7.  Επικαιροποίηση της 1ης αναθεωρημένης έκδοσης 2023 του σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων
 8. Κανονισμός Λειτουργίας “Βοήθεια στο Σπίτι” Δήμου Αχαρνών. Εισηγητής: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
 9. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Παιδικών Χαρών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
 10.  Ορισμός Πολιτικού Υπεύθυνου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ και την εκπλήρωση των κριτηρίων των μελών των Εθνικών Δικτύων όπως απορρέουν εκ της συμμετοχής μας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου Αχαρνών
 11.  Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 12.  Ορισμός Προέδρου μελών και Γραμματέα Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό για το έτος. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 13.  Διόρθωση Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημοτικού Συμβουλίου και Επικαιροποίηση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συνταχθεί διορθωτική πράξη εφαρμογής. Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 14.  Λήψη απόφασης για έγκριση της εξειδικευμένης πίστωσης ποσού 131,73€ (κεφάλαιο με προσαυξήσεις και αναλογούντες τόκους) που αφορά την καταβολή επιπρόσθετης οφειλής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπαγωγή του Δήμου Αχαρνών σε ρύθμιση οφειλών προς την εταιρεία Ε.Υ.Δ.Α.Π. και Β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της εγγυημένης σύμβασης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταξύ του Δήμου και της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 15.  Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πρώην ΟΤ 64 στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων και τη διαμόρφωση χώρου πρασίνου και φυσικού παιχνιδότοπου» σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Εισηγητής: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
 16. Ορισμός μελών για την Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Φαρμακείου και συγκρότηση αυτής. Εισηγητής: Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
 17.  Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ύψους 6.336,00 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων μηνών Δεκεμβρίου 2023 και Ιανουαρίου 2024. Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
 18.  Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ύψους 164,16€, από το Υπουργείο Εσωτερικών και κατανομή αυτών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων». (Α’ κατανομή 2024) Εισηγητής: Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
 19. Δωρεάν παραχώρηση του οχήματος ΚΗΗ-2349 στο Δημοτικό Ίδρυμα Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες “ΑΡΩΓΗ” Δήμου Αχαρνών. Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού
 20.  Λήψη απόφασης για μετεγκατάσταση ενός επίγειου συνεπτυγμένου τύπου υποσταθμού διανομής (Compact) σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Αχαρνών. Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 21.  Διαγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών με καταβολή εισφοράς τροφείων, για το έτος 2023-2024.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής και Τρίτης Ηλικίας
 22.  Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών στο πλαίσιο της δράσης “Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών” της ΕΕΤΑΑ, περιόδου 2023-2024. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής και Τρίτης Ηλικίας
 23.  Νέες εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών με καταβολή εισφοράς τροφείων, για το έτος 2023-2024. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής και Τρίτης Ηλικίας
 24.  Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία VODAFONE – PANAFON Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 15113/09-02-2024) με Ανάδοχο εταιρεία την ΕΓΝΑΤΙΑ GROUP Α.Ε. Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 25.  Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία OTE Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 106019/20-10-2023) με Ανάδοχο εταιρεία την ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 26.  Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία OTE Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 113317/10-11-2023) με Ανάδοχο εταιρεία την ΛΙΝΑΡΔΟΣ Μ.ΙΚΕ. Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 27.  Χορήγηση Δικαιώματος Διέλευσης – Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών στην εταιρεία UNITED FIBER Μ.Α.Ε. (αρ. πρωτ. Αίτησης 114363/14-11-2023) με Ανάδοχο εταιρεία την ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ ΑΕ. Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

Μοιραστείτε το…