Σβήσιµο οφειλών προς τους Δήµους και µικρότερος χρόνος παραγραφής

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

∆ιαγραφή παλιών χρεών και µείωση του χρόνου παραγραφής των νέων οφειλών προς ΟΤΑ σε µόνο 5 χρόνια (από 20 δυνητικά) φέρνει ειδική νοµοθετική ρύθµισης που δίνει ανάσα σε χιλιάδες πολίτες. Αφορά απλήρωτες όφειλες, πρόστιµα κλπ που, µε το σηµερινό καθεστώς, µένουν ζωντανά για πάνω από δεκαετία χρόνια όταν σε όλο το δηµόσιο οι οφειλές παραγράφονται στην πενταετία. Σε ότι αφορά τα ακίνητα (που αποτελούν την βασική πηγή οφειλών), η νέα ρύθµιση καταλαµβάνει οφειλές από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), δηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού, ∆ηµοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων, διάφορα ∆υνητικά ∆ηµοτικά Τέλη και τις σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιµα.

Σήµερα, στην πράξη οι ΟΤΑ διεκδικούν και εισπράττουν αναδροµικές οφειλές των ετών 2009 έως και 2022, δηλαδή οφειλές 14ετίας. Το χρονικό αυτό διάστηµα παραγραφής θα αυξάνεται κάθε χρόνο κατά ένα έτος, έως ότου να φτάσει την 20ετία. Όµως το καθεστώς αυτό αλλάζει µε τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο σχέδιο νόµου «Σύστηµα Καινοτοµίας στον δηµόσιο τοµέα – Ρυθµίσεις Γενικής Γραµµατείας Ανθρωπίνου ∆υναµικού ∆ηµοσίου Τοµέα – Ρυθµίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθµού και των αποκεντρωµένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών», που τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση.

Με τη ρύθµιση αυτή ο χρόνος παραγραφής µειώνεται σταδιακά στα 10 έτη για τις παλαιότερες οφειλές προ του 2013, στα 8 έτη για τις οφειλές προ του 2018 και στη συνέχεια στα 5 έτη για τις οφειλές από 1.1.2018 και µετά. Συγκεκριµένα η προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπει τα εξής:

• Οφειλές ετών 2009 – 2012: ∆ιαγράφονται οριστικά και δεν αναζητούνται. Στις οφειλές που διαγράφονται κατά την περ. α’ περιλαµβάνονται και εκείνες που τέθηκαν µεταγενέστερα σε ρύθµιση και δεν έχουν εξοφληθεί ακόµη. Ποσά όµως που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

• Οφειλές ετών 2013-2017: Μπορεί να αναζητηθούν, να βεβαιωθούν και εισπραχθούν για δύο έτη από την έναρξη ισχύος του νόµου. Στη συνέχεια παραγράφονται.

• Οφειλές ετών 2018 και µετά και µελλοντικές οφειλές: Οι δήµοι µπορούν να βεβαιώνουν ταµειακά τα κάθε είδους οφειλόµενα ποσά, από οποιαδήποτε πηγή, που καθίστανται εισπρακτέα έσοδα, εντός αποσβεστικής προθεσµίας 5 ετών, που αρχίζει το επόµενο έτος από τη γένεση της οφειλής, Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής παραγράφονται.

• Με την ρύθµιση αυτή που αποτελεί και πάγιο αίτηµα της ΠΟΜΙ∆Α (η ευθύγραµµη του χρόνου παραγραφής των ΟΤΑ µε το υπόλοιπον δηµόσιο) δίνεται σε τέλος σε µια χρόνια στρέβλωση. Μειώνεται ο χρόνος παραγραφής των κάθε είδους νέων αξιώσεων των ΟΤΑ στην πενταετία, ώστε οι πολίτες να µπορούν να ανταποκριθούν στην πληρωµή τους.

 

Το συνολικό ποσό των κόκκινων χρεών στους δήµους εκτιµάται ότι ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ και ως γνωστό η οικονοµική κατάσταση των ΟΤΑ επηρεάζει το τελικό αποτέλεσµα της γενικής κυβέρνησης.

Μοιραστείτε το…