Υπουργείο Εσωτερικών: Πρόσκληση χρηµατοδότησης των Δήµων για τους Ροµά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόσκληση στους ∆ήµους να υποβάλουν αίτηση χρηµατοδότησης για «Προσωρινή Μετεγκατάσταση, Ανάπτυξη, Αντικατάσταση ή/και Επέκταση ∆ικτύων Υποδοµής για τη Βελτίωση Συνθηκών ∆ιαβίωσης ειδικών κοινωνικών οµάδων (Ροµά)» εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Η πρόσκληση για ∆ήµους είναι ανοικτή από τις 10 Φεβρουαρίου 2023 στα όρια των οποίων υπάρχουν καταυλισµοί Ροµά για δράσεις µετεγκαταστάσεων, ανάπτυξης και επεκτάσεις δικτύων.

Η πρόσκληση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης της κοινωνικής ομάδας των Ροµά, που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα µε ∆ικαιούχους τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθµού για την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής ένταξης τους.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας δήλωσε: «Υπογράψαµε σήµερα την πρόσκληση για τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης ειδικών κοινωνικών οµάδων (Ροµά)» ύψους 15 εκατ. ευρώ και συνεχίζουµε να βελτιώνουµε τις συνθήκες διαβίωσης για κάθε συµπολίτη µας, κυρίως για τους πιο ευάλωτους». Η πρόσκληση περιλαµβάνει τις εξής δυο δράσεις: Οργανωµένοι Χώροι Προσωρινής Μετεγκατάστασης: Είναι κατάλληλα οργανωµένοι χώροι που διατίθενται από το ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆) ή παραχωρούνται από ιδιώτες, για την προσωρινή µετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών οµάδων που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύµατα.

Οι παρεµβάσεις αφορούν και στην παραχώρηση χρήσης οικίσκων σε οικόπεδα ιδιοκτησίας των ωφελούµενων µε την έγγραφη συναίνεσή τους και µε ταυτόχρονη παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών, για την επίτευξη του στόχου της κοινωνικής ένταξης Ανάπτυξη, αντικατάσταση ή/και επέκταση δικτύων υποδοµής για τη Βελτίωση Συνθηκών ∆ιαβίωσης: Η δράση αναφέρεται στην ανάπτυξη, αντικατάσταση ή/και βελτίωση δικτύων υποδοµής (π.χ. δίκτυο ακαθάρτων, δίκτυο οµβρίων, ΗΜ δίκτυα, συγκοινωνιακό δίκτυο, κ.ο.κ.) µε σκοπό την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης του ωφελούµενου πληθυσµού Ροµά στις θέσεις που διαβιεί.. Σε περίπτωση που η προσωρινή µετεγκατάσταση των ευπαθών κοινωνικών οµάδων της παραγράφου δεν είναι εφικτή λόγω έλλειψης διαθέσιµου και κατάλληλου χώρου, εγκαθίστανται στους οικισµούς προσωρινές ή κινητές µονάδες υγιεινής και ατοµικής καθαριότητας µε κοινόχρηστες τουαλέτες, κοινόχρηστα λουτρά και υποδοµές πλύσης ιµατισµού, είτε εντός της υφιστάµενης περιοχής εγκατάστασης αυτών είτε σε γειτονική δηµόσια, δηµοτική ή ιδιωτική έκταση.

Μοιραστείτε το…